(PROMÓCIÓ)

1. A Játék elnevezése, szervezője

A játék elnevezése: “Iratkozzon fel hírlevelünkre és nyerjen!” (a továbbiakban: „Játék”).
A Játék szervezője: Alarm Service Kft. (Székhely: 6500 Baja, Tóth Kálmán u. 54., Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-105249, Adószám: 11426178-2-03) – a továbbiakban Szervező.

2. A Játék résztvevői

A Játékban részt vesz minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki a www.vitalizal.hu vagy www.hazhozkuldo.hu weboldalon feliratkozik a hírlevél-szolgáltatására egy, a Játékoshoz tartozó, valós email címmel és valós, teljes névvel. A hírlevélre egy személy, csak egy e-mail címmel iratkozhat fel.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint e személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. január 15. 00:00 órától határozatlan ideig tart.

4. A Játékban történő részvétel

A Játékban történő részvételre az jogosult, aki feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra a www.vitalizal.hu vagy www.hazhozkuldo.hu weboldalon, és az ott meghatározott adatait megadja, rögzíti (az összes feliratkozós mezőt kitölti, valós és helyesen megadott adatokat ad meg, és elküldi jelentkezését a Feliratkozás/Küldés gomb megnyomásával).

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a valós adatait, ami az azonosításához szükséges. A feliratkozó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért, a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, ezen adatok valósságáért kizárólag a Játékos felel; ezzel kapcsolatban a Szervező felelőssége teljes mértékben kizárt. Az adatok helytelen vagy valótlan voltából eredő bárminemű vita, igény tekintetében a Szervező felelőssége kizárt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy azon Játékosokat, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. nem valós adatok megadása, manipulatív eljárás, egy személy több e-mail címmel iratkozik fel), e személyt azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Az ilyen kizárás miatt a Szervezővel szemben semmilyen igény nem támasztható, kárigény nem érvényesíthető; a részvétellel a Játékos jelen kikötést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5. Nyertesek és pótnyertesek meghatározása, nyeremények átadása

A Szervező nyereményt sorsol ki a megelőző hónapban regisztrálók között minden tárgyhónapot követő 5. munkanapon a 6500 Baja, Tóth Kálmán u. 54. szám alatt.

A sorsolás nyilvános. A nyeremények véletlenszerű sorsolással kerülnek kisorsolásra. A szervező 1 fő nyertest, és 1 fő pótnyertest sorsol ki.

Amennyiben a nyertes a nyereményéről lemond, vagy arra határidőben nem jelentkezik, illetve azt határidőben nem veszi át, vagy a játékból kizárásra kerül, helyette a pótnyertes jogosult a nyereményre. Amennyiben a pótnyertes a fenti okok bármelyike miatt a nyereményt nem veszi, vagy veheti át szabályosan át, úgy a nyeremény a szervezőnél marad.

A nyertesek értesítése a hírlevél feliratkozás során megadott e-mail címen történik.

A nyeremények átadása postai úton történik, kizárólag belföldi postacímre. A nyertesnek a belföldi postacímét az e-mail értesítést követő 15 munkanapon belül igazolható módon kell a Szervezőnek eljuttatnia. A Szervező a postacím igazolt közlését követő 15 munkanapon belül köteles a nyereményt a nyertes által közölt belföldi címre postára adni. Amennyiben a nyereményt tartalmazó küldeményt a nyertes az általa megadott belföldi postacímen nem veszi át, hanem ez bármely okból visszaküldésre kerül a feladó szervezőnek, úgy a nyereményre a továbbiakban a pótnyertes jogosult.

6. Nyeremény

A nyeremény minden hónapban 1 db arany Élet virága szimbólumos Mythos pohár. A nyeremény készpénzre nem váltható.

7. Adatkezelés

A Játékos a részvétellel – a hírlevél feliratkozással – hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. A Szervező az adatokat korlátlan ideig, de legfeljebb az utolsó, felhasználó általi bejelentkezéstől számított 5 évig őrzi, azokat ezen időtartamon belül csak a felhasználó kérésére, vagy jogszabályváltozás következtében törli.

Az adatkezelés részletes szabályai az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashatóak.

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
– nyerés esetén a nevüket és nyereményüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
– a megadott elérhetőségeken a Szervező üzleti tevékenysége körében ajánlatokkal keresse meg.

A Játékos személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Fenti hozzájárulást a Játékos bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: szervezők székhelye). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a Játékos adatai az adatbázisból törlésre kerülnek.

NAIH Nyereményjátékkal kapcsolatos Adatvédelmi Nyilvántartási szám: Alarm635965852236837116

8. Vegyes rendelkezések:

A Játékosok a részvétellel minden további jognyilatkozat vagy cselekmény nélkül, automatikusan elfogadják jelen részvételi szabályzatot.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. A nyereményjátékot a szervező bármikor, indokolás és előzetes értesítés nélkül visszavonhatja. A megszakítás, felfüggesztés, visszavonás miatt a Szervezővel szemben semmilyen igény nem támasztható, kárigény nem érvényesíthető; a részvétellel a Játékos jelen kikötést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolás nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszik a weboldalon, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon, a frissítés dátumát feltüntetve.

Budapest, 2016. január 15.